«

»

Lut 19 2014

Zapytanie ofertowe

question

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu
nr POKL.07.02.01-02-088/12

Zapytanie ofertowe dotyczy kursów i szkoleń w projekcie nr POKL.07.02.01-02-088/12 pn. ?W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie CENTRUM ODKRYWANIA MŁODYCH TALENTÓW 2012.
Termin składania ofert: 05.03.2014

Zapytanie ofertowe W drodze