«

»

Maj 08 2016

Zapytanie ofertowe

logo-projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NOCLEG ZE ŚNIADANIEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Portugalski wzorzec piłkarski

 

Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Portugalski wzorzec piłkarski” realizowanego w ramach programu PO WER współfinansowanego z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zapraszamy do przedstawiania ofert na: zapewnienie zakwaterowania dla 4 grup uczestników po 8 osób (średnio 30 noclegów na osobę) i wyżywienia w postaci pełnowartościowego śniadania dla uczestników projektu podczas szkoleń przygotowujących do wyjazdu na staż zagraniczny oraz szkoleń po powrocie ze stażu.

Kod PCV 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012

Bożejowice 46

59-700 Bolesławiec

mail: koordynator@comt2012.org

osoba do kontaktu: Aneta Byczkowska – koordynator projektu 504 847 999

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji Projektów współfinansowanych  z programu PO WER, finansowanego z Funduszy EUROPEJSKICH. Nie jest dopuszczalne składanie ofert cząstkowych (tylko na noclegi lub tylko na śniadania).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zapewnienie noclegów dla 32 uczestników projektu w terminie 15.06.2016 r. do 28.02.2018 r.
 1. W ramach obsługi wymagamy: zakwaterowanie w pokojach z dostępem do łazienki
 2. Wyżywienie w postaci śniadania dla 32 osób od dnia 15.06.2016 do 28.02.2018

Do każdego śniadania muszą być serwowane zimne napoje i również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym, i dostosowane do godzin warsztatów uczestników projektu.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 15.06.2016 do 28.02.2018.

LOKALIZACJA 

Bolesławiec, woj. Dolnośląskie

WARUNKI SKŁADANIA OFERT I ZAWARTOŚĆ OFERTY

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 • Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.
 • Cena musi być podana w polskich złotych i być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 • Termin związania ofertą wynosi 14 dni.
 • Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy : koordynator@comt2012.org, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 Bożejowice 46, 59-700 Bolesławiec lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
 • Termin składania oferty do 23.05.2016 do godziny 14:00 (zgodnie z datą wpływu do biura)
 • Oferta musi zawierać opis hotelu/ pensjonatu/ ośrodka/ restauracji(do opisu należy załączyć link do strony WWW).

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:

 1. Cena najniższa spośród oferowanych otrzyma 50 punktów, Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. Podstawa wyliczenia proporcji jest następująca:

Najniższa spośród ofert badanych cena brutto

Punkty za cenę = ……………………………………….…… x 50pkt

Cena brutto oferty badanej

 1. Standard hotelu/ restauracji/ ośrodka – 20 punktów
 2. Możliwość organizacji dodatkowych atrakcji – 10 punktów
 3. Położenie, dogodny dojazd 20 punktów. W przypadku przekroczenia budżetu projektu przeznaczonego na nocleg wraz ze śniadaniem zastrzegamy możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

WARUNKI, które musi spełnić Wykonawca

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy

– oferta

– oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia na swojej stronie internetowej.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja o postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz publikacja Zapytania ofertowego zostały ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.comt2012.org

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej.
 4. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.